Ren luft i Sundsvall

Det finns gränsvärden (miljökvalitetsnormer, MKN) för flera olika luftföroreningar som inte bör överskridas. Eftersom det historiskt varit svårt att klara gränsvärdena för partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) i Sundsvall har Naturvårdsverket förelagt Sundsvalls kommun att genomföra åtgärder. Mätningar sker på två platser, på Köpmangatan 9 och Bergsgatan 24. Resultaten av mätningarna redovisas på denna sida.

Ladda ner
 

Partiklar

Partiklar kommer främst från asfalt som rivs upp av dubbdäck. Höga halter av partiklar uppkommer i huvudsak under vår och höst, när många kör med dubbdäck trots att gatorna är torra. Under sommaren och vintrar, när det är snö och is på gatorna, är partikelhalterna låga.

Partiklar som är mindre än 10 mikrometer (en hundradels millimeter) är så små att de kan tränga in i lungblåsorna. De kan orsaka en lång rad olika skador, bl.a. astma, lungcancer och hjärtsjukdomar. Miljökvalitetsnormen är 50 µg/m³ (mikrogram per kubikmeter) i dygnsmedelvärde. Miljömålet är 30 µg/m³.

Gränsvärden för PM10

Medelvärdestid Miljömål MKN Max antal överskridanden (MKN)
1 dygn 30 µg/m³ 50 µg/m³ Får inte överskridas mer än 35 dygn per kalenderår (90 %-il)
1 år 15 µg/m³ 40 µg/m³ Får inte överskridas

Kvävedioxid

Kvävedioxid (NO2) bildas vid förbränning. Det är luftens kväve och syre som reagerar. Dieselmotorer, som arbetar med luftöverskott och högre tryck släpper ut mer kvävedioxid än bensinmotorer. Särskilt lastbilar och bussar orsakar höga utsläpp av kvävedioxid. De högsta halterna i gatumiljön uppkommer vintertid, när det är klart och stilla väder och utsläppen inte sprids eller blåser bort.

Kvävedioxid är en av flera olika kväveoxider som bildas vid förbränning. Kväveoxid (NO) och lustgas (N2O) är andra kväveoxider. Kvävedioxid retar andningsvägarna och kan ge skador på lungorna. Miljökvalitetsnormen är 90 µg/m³ (mikrogram per kubikmeter) i timmedelvärde. Miljömålet är 60 µg/m³.

Miljömål Frisk luft: ett av Sveriges 16 miljömål som fastställts av Riksdagen. Miljömålet för partiklar är 30 µg/m³ som dygnsmedelvärde och för kvävedioxid 60 µg/m³ som timmedelvärde.

Gränsvärden för NO2

Medelvärdestid Miljömål MKN Max antal överskridanden (MKN)
1 timme 60 µg/m³ 90 µg/m³ Får inte överskridas mer än 175 timmar per kalenderår (98 %-il)
1 dygn - 60 µg/m³ Får inte överskridas mer än 7 dygn per kalenderår (98 %-il)
1 år 20 µg/m³ 40 µg/m³ Får inte överskridas